• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
De tijd van [ver]kopen is weer aangebroken

Disclaimer en Privacy Policy

 

Copyright ©  Coppers & Partners Makelaardij. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van
Coppers & Partners Makelaardij.

Coppers & Partners Makelaardij
zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ten alle tijde is Coppers & Partners Makelaardij gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Coppers & Partners Makelaardij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan
Coppers & Partners Makelaardij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Coppers & Partners Makelaardij garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Coppers & Partners Makelaardij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Coppers & Partners Makelaardij heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.


Privacy Policy

Coppers en Partners Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coppers en Partners Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Coppers en Partners Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Coppers en Partners Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinde;
-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Coppers en Partners Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    (Zakelijk) Telefoonnummer;
-    (Zakelijk) E-mailadres;
-    Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Coppers en Partners Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Coppers en Partners Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Coppers en Partners Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Coppers en Partners Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Coppers en Partners Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Coppers en Partners Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Coppers en Partners Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Coppers en Partners Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Coppers en Partners Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Geboortedatum;
-    Salarisgegevens;
-    Kopie ID;
-    BSN-nummer;
-    Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Coppers en Partners Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-    Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-    Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-    Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Coppers en Partners Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-    Alle personen die namens Coppers en Partners Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Coppers en Partners Makelaardij
Schoolstraat 9a
5981 AH Panningen
info@coppersenpartners.nl